dâ indaûr    [CO]

  1. loc.v. tornâ alc di dât o di imprestât o di cjapât a cui che al jere il paron o il proprietari o che al veve il possèsal jere lât a finîle che [i partigjans che i vevin recuisît la biciclete] i la vevin dade indaûr (Jolanda Mazzon, Di là de rêt); tal 1473 il re di France Lois XI al cuistà dut il Rossellò, ma par vê Perpinyà al scugnì assediâlu e doprâ dute la sô fuarce. Charles VIII, re di France dal 1483 al 1498, al de indaûr Perpinyà e dut il Rossellò ai Aragonês (Agnul di Spere, Perpinyà/Perpignan)
    Sin. tornâ , tornâ indaûr
  2. loc.v. movisi indaûr, lâ de bande indaûr o de bande di dulâ che si vignive Andree al da indaûr come par tornâ in glesie (Franco Marchetta, Madalene); [il canon] tal trai al da indaûr a bot plen (Ivano Urli, Storie di Min)
    Sin. lâ indaûr , zirucâ , cessâ
Components: