dâi sot    [AF]

  1. loc.v. lavorâ o fâ alc cun impegn, cun costance, cun intensitâti lavôrs son di fâ, e nô contadins se no i din sot su la ore juste, no cjapìn sù nuie (Pieri Somede dai Marcs, Vilie di Nadâl (teatri)); cuant che al è di lavorâ, bigne dâi sot (Dino Virgili, La aghe da pît la cleve); sfadiâsi a dâi sot di un scûr a chel altri par sigurâ la polente ae famee (Maria Forte, "Nossent")
    Sin. dâi di schene , dâi di vene , dâi di sonone , petâi di sonone , dâi di vore
Components:
  • v.tr., v.intr.
  • sot prep., av., adi.inv., s.m.sing.