dâ sù la vôs    [CO]

  1. loc.v. fâ cuintri a cdn. a peraulis, massime intant che al fevele ancjemò e cuntune vôs alte e agressive"O ai cjatât da dî cun chel rusinat di mascli … Tu pûs crodi: al mi à dât sù la vôs par vie che … spiete che o ti conti dut […]" (Josef Marchet, La croniche); "[…] prepariti a paiâ" "Va là, va là a remengo" "No stâ dâ sù la vôs, / no sâtu, tu, copari? / Vin ducj di vê la crôs" (Zaneto, La tasse dai vedrans)
Components: