ûf dûr    [CO]

  1. loc.s.m. ûf cuet intîr in aghe bulinte, pal solit par 7 minûts di cuant che al jeve il bol, di mût che al devente dûra mirindavin in ligrie. Pan cuinçât, ûfs dûrs e lidric cul poc, o fertaie e vin di coce o di butaç (Dino Virgili, La aghe da pît la cleve); une frutate e puartà un platon di salam e socol verzelât che al faseve vignî la aghegole cul so profum e po ancjemò une terine di lidric e ûfs dûrs (Pieri Menis, Chei di Muraie)
Components: